Tjänster

TJÄNSTER

Projekt-/Uppdragsledning

 

TREJO erbjuder erfaren kompetens för projekt- och uppdragsledning inom installation och personsäkerhet för alla skeden i både stora och små projekt. Vi erbjuder operativ ledning och projektstöd inom samhällsbyggnad- och infrastrukturområdet.

 

Trejos personal har lång erfarenhet från åtskilliga stora och komplexa projekt. Vi har lång erfarenhet av att tillsammans med våra kunder driva projekt hela vägen från tidig planering fram till drift och förvaltning.

Trejos personal har många års erfarenhet från olika roller inom projektledning, djupa tekniska kunskaper och lång erfarenhet av att driva stora infrastrukturprojekt. Vi levererar alltid kostnadseffektiva och hållbara lösningar med höga krav på allt från design till säkerhet. Vi erbjuder bland annat utredningar, byggstöd, kostnadsberäkningar samt projektstöd och uppföljning när anläggningar tagits i bruk.


Vi är alla generalister med en personlig spetskompetens inom ett eller flera specialområden. Vi arbetar snabbt, säkert och resultatinriktat.

Specialiststöd

 

Vi som jobbar på TREJO har lång erfarenhet av installation och säkerhet i komplexa infrastrukturanläggningar. TREJO utgör specialiststöd i flera stora projekt i Västsverige.


TREJO har lång erfarenhet av installation och säkerhet i komplexa infrastrukturanläggningar så som trafiktunnlar, trafikledningssystem, stora- och öppningsbara broar.

TREJO:s specialister har utgjort specialiststöd för installation och personsäkerhet i de flesta större svenska infrastrukturprojekten som byggts de senaste 20 åren. Bla Götatunneln, Södra- och Norralänken, Västlänken, Marieholmsförbindelsen och Förbifart Stockholm.

Vi har erfarenhet och specialistkunskap från anläggningars samtliga skeden. Allt ifrån tidiga utredningar, planering, projektering, byggande, driftsättning och inte minst förvaltning

Drift- och Förvaltningsstöd

 

TREJO har lång erfarenhet av förvaltning, drift och underhåll av broar, tunnlar och andra byggnadsverk. Såväl från byggskedet, då system och underhållsdata skapas som från själva driftskedet då anläggningarna förvaltas, inspekteras och reinvesteringar planeras.


Trejos medarbetare har medverkat vid överlämnandet av flera stora infrastrukturprojekt och har ofta ansvarat för samordningen av överlämnandet av underhållsdokumentation och förvaltningsdata till beställare/förvaltare.

Vi har väldigt stor erfarenhet av att jobba med drifts-, förvaltnings- och underhållsystem för större och komplexa anläggningar. Inte minst Trafikverkets BatMan, Maximo och PPU-system som används för underhåll och förvaltning av broar, tunnlar och konstruktioner.


TREJO erbjuder tjänster inom dokumentationshantering i olika tekniska system.