Projekt

PROJEKT

Västlänken


Västlänken blir en dubbelspårig järnväg för pendel- och regiontåg i tunnel under centrala Göteborg. Den blir cirka åtta kilometer lång, och av dessa kommer drygt sex kilometer att gå i tunnel. Västlänken inkluderar även tre underjordiska stationer som kommer att byggas vid Göteborgs central, Haga och Korsvägen. Tågen kommer att kunna gå oftare, restiderna blir kortare och resenärerna kan nå fler platser utan att byta färdmedel.


Trejo har ett långvarigt uppdrag som specialiststöd inom installation åt beställaren, Trafikverket. I uppdraget ingår att samordna alla tekniska system och installationer i Västlänkens olika delprojekt under projektering, design, byggnation och driftsättning. Arbetet är komplext då Västlänken innefattar en mängd installationer och tekniska system som utförs av flera entreprenörer i olika delprojekt. Västlänken ska öppnas 2026 och ska fungera som EN anläggning, såväl tekniskt som drift- och säkerhetsmässigt.


Arbetet innefattar bl.a. teknikfrågor, avstämning mot framtida förvaltning, systematisk kravhantering, tidsplanering, granskning och samordning av handlingar.


Läs mer om Västlänksprojektet på följande länk - Västlänken

Marieholmsförbindelsen


Marieholmsförbindelsen i Göteborg syftar till att överbrygga den barriär som Göta älv utgör och lösa de kapacitetsproblem som  finns runt Göteborgs älvförbindelser.


Förbindelsen ska öka tillgängligheten och minska sårbarheten till Göteborgs hamn, Norra Älvstranden och industrierna på västra Hisingen. En väsentlig del av projektet är Marieholmstunneln som är en ny sänktunnel för vägtrafik under Göta älv.


Trejo har ett långvarigt uppdrag som beställarstöd inom ITS, installation, styr- och övervakningssystem och tunnelsäkerhet för hela Marieholmsförbindelsen. I uppdraget ingår att samordna tekniska system och installationer i samtliga delprojekt under såväl projektering, design, byggnation som driftsättning och överlämnande till Trafikverket Underhålls olika förvaltningar. Samordningsarbetet är viktigt då Marieholm innefattar flera olika tekniska system.


Läs mer om Marieholmsförbindelsen på följande länk - Marieholmsförbindelsen

Specialiststöd Tunnelsäkerhet

 

Trejo har ett viktigt uppdrag att stödja Trafikverkets drift- och säkerhetskoordinator med specialiststöd i frågor som rör tunnelsäkerhet i de komplexa väganläggningarna i region väst.


Uppdraget kräver mycket god kunskap om de komplexa väganläggningarnas utformning och olika tekniska system. Hur tekniska system samverkar samt hur fel och incidenter på systemen påverkar trafiksäkerheten.


Upprättande av underlag gällande hur tunnelns tekniska installationer samverkar för att uppnå tillfredsställande nivå med avseende på tunnelsäkerhet.


I uppdraget ingår arbetsuppgifter så som framtagande och uppdatering av säkerhetsdokumentation för tunnlar samt rutiner kopplat till detta. Utföra diverse utredningsuppdrag rörande tunnelsäkerhet i komplexa anläggningar. Planera och leda lagstadgade säkerhetsövningar i tunnlar gemensamt med Räddningstjänsten och övriga blåljusmyndigheter. Samt hålla i utbildning om tunnlarnas olika tekniska system.

VViS & ATK

 

VViS är Trafikverkets Vägvädersinformationssystem för insamling och distrubition av bl.a. temperatur, nederbörd och väglagsinformation. Automatisk Trafiksäkerhetskontroll (ATK) är ett system för att sänka hastigheten och rädda liv på de mest olycksdrabbade vägarna.


Trejo har ett flerårigt uppdrag som byggledare vid förvaltning av VViS och specialiststöd för nyetablering av ATK. Arbetsuppgifterna består bland annat av utredning och planering samt kontroller och besiktningar. I uppdraget tar vi även fram tekniska handlingar och förutsättningar för utförande. En väsentlig del är kommunikation och kontakter med entreprenörer och andra berörda parter.


Uppdraget kräver god kunskap om entreprenadjuridik och vana av att hantera Trafikverkets stöd- och förvaltningssystem.

Luftkvalitet i Götatunneln

 

Trejo är delaktiga att utreda behovet av miljöventilation i Götatunneln och Gullbergstunneln för att skapa en bättre luftkvalitet i anslutning till kommande stadsutbyggnad kring Götatunnelns östra mynning vid Lilla Bommen.


Uppdraget syftar till att klarlägga det samlade ventilationsbehovet i Götatunneln, med nuvarande utformning och med framtida utbyggnader och överdäckningar. I uppdraget ingår även att klargöra hur luftkvaliteten i området påverkas av de olika alternativen.

Utredningen tittar både på behovet med befintlig tunnelutformning och eventuella kommande förlängningar av tunnlarna på E45 genom Göteborgs centrala delar.

Överdäckning Järnvågen


Älvstranden utveckling planerar för en vidare stadsutveckling kring Masthuggskajen i Göteborg. För att möjliggöra detta måste de förutsättningar som Götatunneln bidrar med utredas. Uppdraget innebär att Trejos specialister ger projektet expertstöd i frågor kring tunnelsäkerhet, installation och luftkvalitetsfrågor


Trejo ska tillsammans med Sweco ta fram systemhandling och bygghandlingar för överdäckning av Götatunnelns av- och påfartsramper upp mot Järntorget samt en ny avluftstation för Götatunneln som ska förbättra luftkvaliteten kring den kommande byggnationen runt tunnelns mynningar.